rolex swiss af rolex day date mens rolex calibre 2836 228396 silver tone completely got rid of typically the the watchmaking industry requirements which had been unmanned during the time.https://tagheuer.to not only looked good.
Studium - Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
 
 

Studium

Na Fakultě společenských studií jsou realizovány dva akreditované studijní programy - Pedagogika a Psychologie, které se člení na:

bakalářské studijní obory:

  • Informatika v pedagogice
  • Pedagogika volnočasových aktivit
  • Sociální pedagogika
  • Transkulturní edukace
  • Andragogika 
  • Psychologie

 

magisterské studijní obory:

  • Psychologie 

 

BAKALÁŘSKÉ OBORY

Informatika v pedagogice

Absolvent studia je plně kvalifikovaný(á) pracovník(pracovnice) zajišťující správu školní počítačovlé sítě a prostředků ICT ve státních i soukromých školách a dalšíchpedagogických zařízeních.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

Pedagogika volnočasových aktivit

Absolvent studia je plně kvalifikovaný pedagogický pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

Sociální pedagogika

Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

Transkulturní edukace

Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

Andragogika

Absolvet tříletého studia oboru Andragogika je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista, pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agendurách, a to v neziskové i komerční sféře.

Více informací o studijním oboru

Psychologie

Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

MAGISTERSKÉ OBORY

Psychologie

 

Koncepce vzdělávání:

Komplexní pojetí studia psychologie na Fakultě společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně respektuje u navazujícího magisterského stupně vzdělávání (obdobně jako u stupně bakalářského) potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v pozdějších úpravách a novelizacích), Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je navazující magisterský studijní obor konstruován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu. Studium poskytuje komplexní základ nejenom pro výkon psychologické praxe, ale i pro jeho případné pokračování v rámci specializovaného postgraduálního studia a studia doktorského.

 

Profil absolventa:

Absolvent disponuje obecnou a specializační psychologickou kvalifikací pro povolání psychologa. Je připraven poskytovat psychologickou pomoc v obtížných a zátěžových situacích, zajišťovat prevenci a přispívat k nápravě v oblasti sociální patologie, jakož i obstarávat obecnou psychologickou prevenci, sociální prevenci a resocializaci v institucionalizovaných podmínkách.

V oblasti ochrany zdraví je absolvent připraven na samostatné diagnostické rozhodování a na terapii poruch lidského chování, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s odborníky z jiných oborů. Je schopen vykonávat odbornou psychologickou práci v oblastech výzkumu i v mnoha oblastech praxe orientovaných na školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, vojenství, sport, kulturu, státní správu apod.

Pojetí studia dále zohledňuje potřeby polského a českého prostředí zaměřeného na samostatnou práci především v pozicích: školní psycholog, dětský psycholog (pracující jako specialista v pedagogické terapii), specialista na psychoterapii závislostí, klinický psycholog. Absolvent vykonává především funkce vyžadující kompetence získané během studia v jedné ze specializací:

1. Psychologie výchovy a psychoprofylaxe

Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi nejenom v oblasti vzdělávání a výchovy, ale v široce chápaném sociálním prostředí s důrazem na preventivní práci především s dětmi a mladými lidmi. Má schopnost kombinovat psychologické a pedagogické znalosti s praktickou činností realizovanou ve školách a školských zařízeních, v různých pečovatelských a rehabilitačních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, v zařízeních pro poskytování terapeutických služeb, v institucích pro děti ohrožené sociálním vyloučením, u policie, v armádě, ve vězeňské službě apod.

Zná metody a formy práce orientované na děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, je připraven diagnostikovat základní poruchy osobnosti, poruchy učení a provádět psycho-preventivní činnosti a opatření.

Absolvent má kompetence a dovednosti spočívající ve vytváření výchovně orientovaných programů pro zdravý životní styl, kompetence k rozpoznávání psychosociálních rizikových faktorů a současně i faktorů chránících před poruchami chování. Umí připravovat a realizovat specializované preventivní programy v oblasti boje proti deviantnímu chování.

Absolvent této specializace je připraven pracovat zejména v těchto institucích: mateřské, základní, střední a vysoké školy, výchovná a nápravná zařízení, instituce ochrany veřejného zdraví, organizace zaměřené na prevenci psychopatologických jevů, policie, armáda, vězeňská služba apod.

2. Klinická a osobnostní psychologie

Absolvent psychologického studia se specializací na klinickou a osobnostní psychologii má důkladné znalosti metodologických základů psychologické diagnostiky, je kompetentní k využívání hotových diagnostických nástrojů a má znalosti k samostatnému sestavování nových diagnostických a měřicích nástrojů, které jsou psychometricky přesné. Umí interpretovat poruchy vývoje osobnosti a obecně rozpoznat formy poruch, které brání jejímu řádnému vývoji. Zná metody a formy bezkonfliktní spolupráce s ostatními odborníky, je motivován k dalšímu vzdělávání a ke kreativní účasti na práci výzkumných týmů nebo týmů specialistů v různých praktických oborech.

 

Má znalosti a praktické dovednosti v oblasti klinické psychologie v rámci geneze lidské psychiky (dospělí, adolescenti a děti), neuropsychologie, diagnostiky, mechanismů duševních, neurologických a somatických poruch, psycho prevence a podpory zdraví, standardů pro psychologickou činnost v odborných institucích a zařízeních. Je všestranně připraven na práci klinického psychologa, diagnostika a terapeuta.

Více informací o studijním oboru

 

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365

cheap https://www.watchesreplicabest.com/ draws in thousands of online surfers.https://www.breitlingreplica.to/ reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.discount https://littlesexdoll.com brings you for less a piece of prominence the swiss brand is basking in for the last century and a half!quality http://www.jimmychooreplica.ru/ with cheap price and free shipping for most countries.best swiss carolinaherrerareplica.ru any extraordinarily exceptional high-level cutting-edge aspects sit down and watch.robins outlet are all found here.fantastic exact https://www.vancleefarpels.to a bit more incredible.