Charakteristika studijního oboru Žurnalistika

Forma a typ studia

 • V akademickém roce 2016/2017 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia.
 • Po prvním ročníku studia je možno si zvolit zaměření Sportovní žurnalistika nebo Mediální konzultant.

Profil absolventa

Studijní obor Žurnalistika je zaměřen na kvalitní přípravu řídících a výkonných mediálních pracovníků. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i navrhovaného Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor konstruován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti ze základních společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a dovednosti z profilujících disciplín, např.: Média, Zpravodajství a publicistika, Mediální tvorba, Sportovní žurnalistika, Základy masové komunikace apod., včetně aplikačního rámce. Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory ve studijním programu Žurnalistika a v příbuzných oborech. Studijní obor je přístupný i uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU. 

 

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi ve společenskovědních a humanitních oborech, schopnostmi a dovednostmi aplikovat tyto poznatky při své práci jak ve veřejnoprávním, tak v soukromém sektoru. Dokáže se písemně i slovně vyjadřovat na odborné úrovni odpovídající vysokým nárokům profesní publicistiky.

 

Absolvent specializace Sportovní žurnalistika je schopen produkovat mediální sdělení dle různých profesně-technických oblastí (audio, video, text) i v rámci rozličných témat, přičemž důraz je kladen na oblast sportu. Má přehled o systému tělesné kultury, o jednotlivých sportovních odvětvích, sportovních organizacích apod.

 

Absolvent specializace Mediální konzultant získá mediální kompetence pro řízenou individuální i společenskou komunikaci a vytváření mediálních produktů včetně aplikačního rámce. Profesní standard umožňuje absolventovi odbornou i cizojazyčnou komunikaci s veřejností a médii, ovládá briefování včetně marketingového v kontextu etiky a firemní kultury.

 

Přijímací řízení

K bakalářskému studiu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, odevzdal v daném termínu přihlášku a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat na vysoké škole daný obor.

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

 • Společný základ
 • Sportovní žurnalistika resp. Mediální komunikace
 • Volitelné předměty

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.


Studentům studujícím formou kombinovaného studia, kteří již pracují v profilujícím oboru, lze uznat jejich práci v pracovním poměru za splnění zápočtových požadavků z praxe. Studentům se speciálními potřebami je vypracován osobní studijní plán.


Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání státní závěrečné zkoušky.

 

Seznam předmětů oboru Žurnalistika

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru vč. počtu kreditů najdete pod tímto odkazem (PDF).


Státní závěrečná zkouška

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student státní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Student je připuštěn ke státní závěrečné zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal bakalářskou práci. Průběh a obsah státní závěrečné zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.  

 

 

 

Další informace ke specializacím oboru Žurnalistika

Specializace Sportovní žurnalistika
(bude otevřena pouze při minimálním počtu 20 studentů)

Specializace je zaměřena na kvalitní přípravu budoucích sportovních novinářů ve všech druzích médií. Absolventi získají rovněž základy pro uplatnění v ostatních prostředích světa sportu, ať už jako tiskový mluvčí, marketingový specialista či moderátor.

 

Studium bude obsahovat následujících prvky (některé z bodů budou přímo samostatnými předměty):

 • dokonalé zacházení a bezchybné používání českého jazyka,
 • důraz na cizí jazyky,
 • znalost mediálního práva a etiky novinářské práce,
 • znalost mediální systému a prostředí v Česku,
 • znalost a praxe ve všech oborech žurnalistiky: tisk, online, rozhlas, TV
 • práce s fotografiemi, zvukovými i obrazovými materiály,
 • vyhledávání informací a práce s nimi,
 • tvorba sportovního textu a jeho editace,
 • skladba sportovní rubriky (novinové, rozhlasové i televizní),
 • práce novináře na velkých sportovních událostech,
 • práce novináře v bulvárním versus seriózním médiu,
 • práce novináře v celostátním vs. regionálním médiu,
 • dějiny sportu, olympismus, paralympismus,
 • vedení tiskových konferencí a chování novinářů na nich,
 • ekonomické fungování médií,
 • základy sportovního marketingu.

 

Důležitou součástí studia bude praxe – tvorba vlastních produktů v zařízení školy, spolupráce s redakcemi všech médií. Součástí praxe je i styk s předními sportovními novináři, reportéry, komentátory … Je dohodnuta spolupráce například s nejúspěšnějším sportovním manažerem u nás Miroslavem Černoškem, který je mimo jiné manažerem tenistů Berdycha a Kvitové, pořádá atletický mítink Zlatá tretra a do Česka přivezl několik zápasů NHL, stejně jako tenisové hvězdy Samprase, Agassiho, Borga, Grafovou či Hingisovou. Dalším spolupracovníkem školy bude uznávaný hokejový trenér Marian Jelínek, absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, někdejší asistent u hokejové reprezentace, se kterou získal titul mistrů světa, a osobní trenér Jaromíra Jágra.

 

Specializace Mediální konzultant
(bude otevřena pouze při minimálním počtu 20 studentů)

Absolvent specializace Mediální konzultant získá komplexní mediální kompetence potřebné pro operativní i strategické řízení vztahu a komunikace s médii.

Mezi jeho charakteristiky patří:

 • schopnost rozumět práci médií a novinářů,
 • schopnost rozumět mediálnímu pozadí, vnitřním procesům a vztahům uvnitř médií,
 • orientace na české mediální scéně po obsahové, i ekonomické stránce,
 • schopnost rozkladu mediální informace na jednotlivé zdroje a jejich vazby,
 • schopnost rychle a přesně vyhodnotit mediální situaci,
 • schopnost správně rozhodnout o mediální komunikaci,
 • schopnost zvolit správnou mediální strategii, připravit a implementovat ji do praxe,
 • schopnost vytvářet a rozvíjet konstruktivní vztahy s médii a s novináři.

Důležitou součástí studia bude praxe, realizovaná za přítomnosti významných a zkušených odborníků ve vybraných zařízeních orientujících se na mediální poradenství.

 

Absolvent specializace „Mediální poradenství“ je schopen plně samostatné mediální komunikace na úrovni profesionálního mluvčího, ale především odborné podpory komunikace třetí osoby; jak po stránce formální, stylistické, rétorické, tak i obsahové.  Je připraven asistovat u krizových a problémových mediálních stavů, vyhledávat jejich vhodná řešení a nasazovat je do praxe. Je také schopen vyhodnocení účinnosti i efektivity vlastní práce a její průběžné optimalizace.

 

 Mediální poradci nacházejí uplatnění v Public Relations, jako podpůrní specialisté v oboru manažerského poradenství, v rámci oddělení externí komunikace firem a institucí, i v samotných médiích. Působí jako zaměstnanci i jako samostatní podnikatelé. Mediální poradenství je vhodným doplněním stávající odborné kvalifikace, i samostatnou kvalifikací mediálního profesionála.

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2016 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Žurnalistika