Charakteristika studijního oboru Aristologie

Forma, typ a délka studia

Jedná se o obor v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je tříleté.

V akademickém roce 20178/2018 se obor nebude otevírat.

 

Profil absolventa

Studijní obor Aristologie ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na kvalitní přípravu řídících, pedagogických a mediálních pracovníků. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor konstruován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti ze základních společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a praktické dovednosti z profilujících disciplín, např.: Dějiny gastronomie, Úvod do problematiky vinařství, Co vlastně jíme – zbožíznalectví, Gastronomie a umění apod., včetně aplikačního rámce. Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi ve společenskovědních a humanitních oborech, schopnostmi a dovednostmi aplikovat tyto poznatky při své práci jak ve veřejnoprávním, tak soukromém sektoru. Praktické využití gastrosofů a aristologů v dnešní společnosti je velmi aktuální: tito lidé mohou zasvěceně psát (podpořeni odborným vzděláním) o kulinářství, především ve vztahu ke kulturní tradici a vyššímu společenskému významu. Mohou tedy působit jako „gourmet-kritici“ nebo redaktoři v médiích, jež se tomuto oboru (ve stále vyšší míře) věnují. Absolventi tohoto studia mohou přednášet na odborných školách, mohou tedy vychovávat další aristology.

 


Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory ve studijním programu Pedagogika a v příbuzných oborech. Studijní obor je přístupný i uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 

 

Přijímací řízení

K bakalářskému studiu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, odevzdal v daném termínu přihlášku a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat na vysoké škole.

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

  • Společný základ
  • Aristologie
  • Volitelné předměty

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.


Studentům studujícím formou kombinovaného studia, kteří již pracují v profilujícím oboru, lze uznat jejich práci v pracovním poměru za splnění zápočtových požadavků z praxe. Studentům se speciálními potřebami je vypracován osobní studijní plán.


Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání diplomové zkoušky.

 

Seznam předmětů oboru Aristologie

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru najdete pod tímto odkazem (PDF).


Diplomová zkouška

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student diplomovou zkouškou, jejíž  součástí je obhajoba diplomové práce. Student je připuštěn k diplomové zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal diplomovou práci. Průběh a obsah diplomové zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.

 

 

Další informace ke studiu oboru Aristologie

Bakalářský program Aristologie na Fakultě společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně je první a jediný svého druhu nejen u nás, ale i ve střední Evropě.

 

Obor Aristologie je nový směr kulinářského vzdělávání, jehož otevření si vyžaduje současná společenská poptávka. Podstatou je studium gastronomie z hlediska jejích dějin, historického vývoje, současných trendů, kulturního zázemí gastronomie a jejího vlivu na současnou společnost. Absolventi Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas v oboru Aristologie budou plně připraveni a vyškoleni pro práci v pedagogické praxi a v médiích.

 

Mimo přednášek a seminářů jsou realizovány praktické kurzy v reálném prostředí – Muzeum gastronomie, Pražský kulinářský institut, vybrané špičkové restaurace apod.  Fakulta spolupracuje s významnými osobnostmi podílejícími se na rozvoji aristologie.


Garantem kvality výuky je Vladimír Poštulka, první český gurmet-kritik na evropské úrovni a externí hodnotitel německého prestižního gourmet-magazínu Der Feinschmeker. 

 
 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2017 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Aristologie